1. Popis partnera

 
Európska kancelária Mestskej školskej rady pre Viedeň sa už niekoľko rokov aktívne zúčastňuje na cezhraničných projektoch podporovaných z prostriedkov EU, ako sú CERNET, EdQ, EdTWIN a teraz EdTRANS. Kancelária ako časť Prezidiálneho oddelenia Mestskej školskej rady pre Viedeň zodpovedá aj za moderné iniciatívy v oblasti cudzích jazykov na viedenských školách, napr. v rámci podporovania jazykov susedných štátov (slovenčina, čeština, maďarčina). Činnosť Európskej kancelárie sa nezameriava len na jazyky susedných štátov, ale aj na „klasické“ cudzie jazyky (angličtina, francúzština, taliančina, španielčina).

Na základe viac ako 15-ročnej rozsiahlej projektovej skúsenosti sa Európska kancelária úspešne zúčastňuje alebo zúčastňovala ako „Leadpartner“ na mnohých medzinárodných projektoch. Projekty ako napr. ET-Struct a i.e. SMART pokrývajú vysoko aktuálne témy, napr. podporu podnikateľského myslenia mladých, kreatívnych vyučovacích metód na školách, ďalšieho vzdelávania učiteľov a učiteliek v oblasti podnikania atď. Prostredníctvom týchto činností posúva Európska kancelária do popredia žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky, školy, ale aj rôzne organizácie pôsobiace na trhu práce.

Európska kancelária sa okrem toho sústreďuje na zriadenie regionálneho kompetenčného centra vo Viedni, ktoré má ponúkať špeciálne vzdelávanie pre mladých podnikateľov a podnikateľky v oblasti „transformačnej podnikateľskej koncepcie“.

Ciele Európskej kancelárie sú okrem iného:

• Informovať: Jedným z hlavných cieľov Európskej kancelárie je v úzkej spolupráci s príslušnými partnermi zbierať, štruktúrovať a odovzdávať aktuálne informácie, ktoré bude možné neskôr začleniť do vyučovania príp. do vzdelávacích činností. Členovia príslušných projektových koordinačných tímov Európskej kancelárie sa pravidelne zúčastňujú na národných a medzinárodných konferenciách a medzinárodných konferenciách, aby dokázali realizovať svoje činnosti. Podujatia, konferencie a školenia pre žiakov a žiačky, pedagógov a pedagogičky ako aj záujemcov a záujemkyne, ktoré organizuje Európska kancelária, majú takisto za cieľ poskytovať informácie širokej verejnosti. Mimoriadnym výsledkom spolupráce medzi Európskou kanceláriou a medzinárodnými projektovými partnermi je databáza poznatkov „SMART Site" (http://smart.dke.univie.ac.at/web/guest), ktorá vznikla v rámci projektu i.e. SMART, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EU. Prístup k tejto databáze je voľný a nie je určený len pre cieľové skupiny Európskej kancelárie, ale pre všetkých záujemcov a záujemkyne.

• Komunikovať a spájať: Ďalším cieľom Európskej kancelárie je komunikovať a spájať rozličné skupiny, a to aj mimo rakúskych hraníc. Podpora týchto cieľov sa odzrkadľuje v hlavných cieľoch rôznych projektov, organizovaní podujatí (spájanie osôb prijímajúcich rozhodnutia, odborníkov, trénerov a tréneriek, pedagógov a pedagogičiek a spoločností z rôznych sektorov), ale aj na internetovej stránke Európskej kancelárie.

• Podporovať a iniciovať: Jedna z najdôležitejších úloh organizácie, ktorá sa priamo alebo nepriamo zaoberá mladistvými príp. aktérmi a cieľovými skupinami v oblasti vzdelávania, spočíva v podporovaní talentov prostredníctvom mimoškolských metód. Ako príklad môžeme uviesť pravidelne sa konajúci SMART-Brunch, počas ktorého už úspešní podnikatelia a podnikateľky prezentujú svoj „príbeh", čím umožnia mladistvým nahliadnuť do ich skúseností, činností, chýb a príbehov o svojich úspechoch. Nosnou myšlienkou SMART-Brunchu je aj poradenstvo pre mladistvých a odovzdávanie informácií ohľadne rôznych možností vzdelávania. To by malo napomôcť tomu, aby boli podnikateľské nápady mladistvých nielen podporované a aby boli mladiství súčasne upozornení na príležitosti a riziká, ale aj tomu, aby bola cesta z pohľadu vzdelávania od začiatku formovaná ideálnym spôsobom, napríklad vďaka informovaniu o možných vzdelávacích cestách, a aby tým bol mladistvým uľahčený prechod zo školy na trh práce.

• Spolupracovať: Ďalšia úloha Európskej kancelárie spočíva v podporovaní spolupráce medzi rôznymi záujmovými skupinami a osobami prijímajúcimi rozhodnutiami, ktoré pôsobia v národnom aj medzinárodnom rozsahu, aby boli do budúcnosti zabezpečené kvalitné podmienky a možnosti vzdelávania.

• Byť kompetentný bez vnímania hraníc: Medzičasom ukončený projekt EdTWIN (Education Twinning) bol vzdelávacou iniciatívou Európskej kancelárie Mestskej školskej rady pre Viedeň podporovanou zo zdrojov EU, ktorej cieľom bol udržateľný rozvoj regiónu Centrope. Spoločne s partnermi v Brne, Bratislave, Győri/Mosoni a Šoproni spočíval cieľ projektu EdTWIN v pripravenosti žiakov a žiačok a pedagógov a pedagogičiek na život a prácu v tomto regióne. Splnenie tohto cieľa bolo uľahčené prostredníctvom veľkého počtu možností na stretávanie a spoluprácu medzi zúčastnenými krajinami. Osobitné miesto pritom zastávali naše ponuky na osvojenie si jazykov susedných krajín, ktoré boli a sú naďalej určené pre deti a mladistvých ako aj pre pedagógov a pedagogičky.

Nasledovné kľúčové slová charakterizujú a ovplyvňujú Európsku kanceláriu pri jej rozsiahlych činnostiach: konkurencieschopné vzdelávanie, rozvoj kompetencií a schopností žiakov a žiačok ako aj učiteľov a učiteliek, zabezpečovanie a formovanie spolupráce medzi rôznymi záujmovými skupinami a osobami prijímajúcimi rozhodnutiami na národnej a medzinárodnej úrovni.

2. Označenie partnera a jeho kontaktné údaje

Europa Büro, Präsidialabteilung, Stadtschulrat für Wien
Auerspergstraße 15/42
A-1080 Wien
Tel. +43 (0)1 52525 77085
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Homepage: www.europabuero.ssr-wien.at

3. Kontaktná osoba a funkcia 

FI Horst Tschaikner, vedúci Európskej kancelárie

 SSRssr logo 4cLogo Europa Büro